Pozwy zbiorowe

W roku 2010 weszła w życie ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Postępowania tego typu stają się powoli coraz bardziej popularne. Przepisy ustawy pozwalają grupie co najmniej 10 osób dochodzić wspólnie w jednym pozwie zbiorowym roszczeń jednego rodzaju, opartych na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej. Dopuszcza ona dochodzenie roszczenia o ochronę konsumentów, z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz z tytułu czynów niedozwolonych, z wyjątkiem roszczeń o ochronę dóbr osobistych.

Pozwy zbiorowe są dogodnym narzędziem pozwalającym konsumentom walczyć np. z bankami, deweloperami, towarzystwami ubezpieczeniowymi czy biurami podróży.

Ustawa wprowadza obowiązek reprezentowania grupy powodów przez adwokata lub radcę prawnego. Jest to zrozumiałe, gdyż postępowanie tego typu jest bardzo specyficzne i wymaga dopełnienia wielu formalności np. ujednolicenia roszczeń poszczególnych osób w podgrupach czy przygotowania stosownych oświadczeń, które muszą być załączone do pozwu. Również pozwany przedsiębiorca korzysta praktycznie zawsze z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, gdyż prowadzenie takiej sprawy jest bardzo skomplikowane i czasochłonne.

Wniesienie pozwu zbiorowego jest dla konsumenta dużo korzystniejsze niż indywidualne dochodzenie swoich roszczeń. Dzięki temu, że z pozwem zbiorowym występuje wspólnie kilkanaście lub nawet kilkaset osób, wyegzekwowanie dochodzonych praw staje się dużo łatwiejsze i jest znacznie tańsze niż prowadzenie sprawy indywidualnie. Wynika to z obniżenia przez ustawodawcę opłaty sądowej należnej od takiego pozwu (2% wartości dochodzonego roszczenia zamiast standardowych 5%), ponadto wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika oraz wszelkie koszty wynikłe w trakcie sprawy np. opinii biegłych, również rozkładają się większą liczbę osób, przez co są mniej odczuwalne.


Wyślij wiadomość