Europejski nakaz zapłaty

Europejskie Postępowanie Nakazowe jest szczególnym rodzajem postępowania. Zostało ono ustanowione przez Parlament Europejski i Radę UE w jednym z unijnych rozporządzeń. Jego podstawową zaletą jest to, że umożliwia ono windykację zobowiązań pieniężnych poza granicami Polski, na obszarze Unii Europejskiej.

Dzięki Europejskiemu Nakazowi Zapłaty następuje wyraźne przyspieszenie, uproszczenie oraz ograniczenie kosztów procesów sądowych w sprawach transgranicznych. Jest to szczególnie istotne dla zachowania płynności finansowej przedsiębiorców, będących eksporterami towarów i usług. Ważne jest przy tym to, że instytucja ta dotyczy wyłącznie bezspornych roszczeń pieniężnych wynikających z prawa cywilnego lub handlowego, w ramach jednolitego postępowania.

Z naszych doświadczeń wynika, iż Europejskie Postępowanie Nakazowe jest procedurą bardzo mało znaną zagranicznym kontrahentom polskich przedsiębiorców, dlatego też istnieje duża szansa, iż faktyczny dłużnik nie wniesie sprzeciwu, gdyż nie będzie znał stosownej procedury.

W ramach prowadzonych kancelarii wielokrotnie reprezentowaliśmy polskich wierzycieli w sprawach o wydanie Europejskiego Nakazu Zapłaty. Często także braliśmy udział w postępowaniach egzekucyjnych na obszarze Unii Europejskiej, zmierzających do odzyskania należności od zagranicznego dłużnika.

Jeśli zaistniała taka potrzeba, reprezentowaliśmy polskich dłużników, przeciwko którym Europejski Nakaz Zapłaty został wystawiony.


Wyślij wiadomość